Generic vector trong C

cvector


Vector là khỉ gì?

Vector hay còn được gọi với cái tên thân thương - mảng động (dynamic array). Là một kiểu dữ liệu đặc biệt có thể chứa nhiều giá trị liên tục trên một dãy bộ nhớ của cùng một loại dữ liệu (đối với ngôn ngữ static typed).

Trong các ngôn ngữ bậc cao, vector gần như là một phần không thể thiếu được. Nó có thể là std::vector trong C++, Array trong JavaScript hay [] trong Python.

Đối với C, không hề có sự tồn tại của vector trong standard library. Mà buộc ta phải tự viết dựa trên các hàm cấp phát bộ nhớ động có sẵn như mallocrealloc.

Generic programming

Generic programming hay lập trình tổng quát là phần không thể thiếu trong C++, nó giúp ta code một cách "tổng quát" và triển khai trên nhiều kiểu dữ liệu.

Ví dụ:

template<T>
T add(T a, T b) {
 return a + b;
}

Khi hàm add() được gọi, T nhận kiểu dữ liệu tương ứng với kiểu dữ liệu của tham số truyền vào:

add(1, 2); // add(int, int);

Hoặc ta có thể định kiểu cho nó bằng cách:

add<float>(2.3f, 5); // add(float, float);

Trình biên dịch sẽ tự sinh code cho chúng ta, kết hợp với overloading.

Trái lại với trong C, chả có generic hay template nào ở đây cả. Nhưng ta có macro - một loại preprocessor (tiền xử lý) giúp báo cho compiler hiểu và triển khai code ngay lúc biên dịch.

#define hi "hello, world!"
printf(hi);

Triển khai

Để xem... mục tiêu của chúng ta là viết một mảng động cho C, có thể hỗ trợ được nhiều kiểu dữ liệu. Đi cùng với nó là một số phương thức như sau:

 • init(): khởi tạo vector
 • free(): giải phóng bộ nhớ đã cấp phát
 • push(val): thêm một phần tử val vào cuối vector, không dùng push_back như C++ vì nó khá dài
 • pop(): xóa phần tử cuối cùng ra khỏi vector
 • count(): đếm số phần tử hiện có
 • operator [i]: lấy trực tiếp giá trị bằng indexer

Khai báo

Có nhiều cách khác nhau để thực hiện, nhưng hãy chú ý chỗ operator [i], trong C thì chỉ có T *, tức pointer của một data type T (trừ void) là có thể sử dụng được indexer.

Vậy để khai báo một vector, ta có macro sau:

#define vec(T) T *

Lúc này thì vector của chúng ta chẳng khác gì mảng thông thường trong C rồi.

vec(int) arr;

// Có thể dùng trong struct
struct X { vec(void *) ptrs; };

Để giữ cho vector ở trạng thái an toàn và có thể truy xuất nhanh thông tin, phải có 2 thành phần chủ chốt là countcapacity. Vậy là ta có chiến thuật như sau:

Cấp phát bộ nhớ cho vector sao cho thừa một tí để chứa phần thông tin.

Mình sẽ sử dụng cách mà malloc dùng, đó là lấy phần đầu tiên vùng nhớ - gọi là header để chứa thông tin của vector. Có thể hình dung như sau:

[ count | capacity | [0] | [1] | ...
^         ^
base        vec = base+sizeof(co)+sizeof(ca)

Count và capacity sẽ là kiểu size_t, nên có thể dễ dàng chuyển đổi địa chỉ khi biết một trong hai. Việc còn lại là sử dụng vec làm địa chỉ của vector, ví dụ malloc trả về địa chỉ là 0x1000F0 thì ta có địa chỉ mới là 0x100100 trên CPU 64-bit.

Vậy ta có macro từ base suy ra vec:

size_t *base = ...;
vec = (void *)&base[2];
 • Index [2] đồng nghĩa với +2xsizeof(size_t)

Tương tự, từ vec suy ra base:

base = (void *)&((size_t *)(vec))[-2];

init() và push()

Sau khi khai báo vec(T), muốn sử dụng được ta phải khởi tạo (initialize) nó. Có hai hướng đi như sau:

 • #1 - Cấp phát sẵn kích cỡ bộ nhớ ban đầu cho vector, sau đó push() sẽ tiện hơn.
 • #2 - Hoặc bỏ luôn phần init() và gán thẳng vector bằng NULL, các hàm tương tác còn lại phải check null trước, với push() thì thêm phần khởi tạo.

Tại đây mình sẽ chọn #1 cho dễ thực hiện, việc khởi tạo ngay từ đầu cũng giúp vector đạt hiệu suất cao nhất có thể.

Ta có macro init như sau:

#define vec_init(v) \
 do {                   \
  size_t *base = (void *)malloc(     \
   sizeof(size_t)*2 + sizeof(*(v))*4);  \
  base[0] = 0; base[1] = 4;        \
  (v) = (void *)&base[2];         \
 } while (0)
 • 4 là kích thước khởi tạo cho vector, ta có thể sử dụng 8, hoặc sizeof(size_t) là thích hợp nhất
 • Cho tất cả vào do while(0) để biến nó thành một statement, nếu dùng cặp { } thì vẫn được, nhưng nó sẽ thành một block.

Đối với push, ta chỉ cần thêm vào vị trí count và tăng count lên.

(3/4) [1, 2, 3].push(4)
(4/4) [1, 2, 3, 4]

Đạt đến ngưỡng, thì phải gia tăng sức chứa.

(4/4) [1, 2, 3, 4].push(5)
(5/8) [1, 2, 3, 4, 5]
 • Khi vector "đủ lớn", việc nhân đôi có vẻ khá thừa, ta có thể sử dụng hệ số

Macro push như sau:

#define vec_push(v, val)          \
 do {                   \
  size_t *base = &((size_t *)(v))[-2];  \
  if (base[0] >= base[1]) {       \
   base = (void *)realloc(base,     \
    sizeof(size_t)*2 +         \
    sizeof(*(v))*(base[1] *= 2));    \
   (v) = (void *)&base[2];        \
  }                    \
  (v)[base[0]++] = val;          \
 } while (0)
 • Dùng sizeof(*(v)) để lấy độ dài của kiểu dữ liệu của vector
 • Điều kiện đạt ngưỡng có thể khác, 3/4 sức chứa (base[1] x 0.75) chẳng hạn

free() và pop()

Dể giải phóng bộ nhớ đã cấp phát cho vector, ta chỉ cần free() phần bộ nhớ đã cấp phát ban đầu, chính là base:

size_t *base = &((size_t *)(vec))[-2];
free(base);

Vậy ta có macro sau:

#define vec_free(v) free(&((size_t *)(v))[-2])

Pop thì ngược với push, trả về hẳn giá trị phần tử cuối và giảm count đi một đơn vị.

[ 2 | 4 | 5 | 7 | - | - ].pop()
[ 1 | 4 | 5 | 7 | - | - ] => 7
#define vec_pop(v) (0, ((v)[--((size_t *)(v))[-2]]))
 • Rõ ràng là không cần thiết phải xóa phần tử cuối đi, vì đây không phải kiểu động và không có undefined như JavaScript.

count()

Ta có macro sau để đếm số phần tử của vector:

#define vec_count(v) ((size_t *)(v))[-2]

Nhưng sẽ có vấn đề phát sinh ở đây:

vec_count(my_vec) = 100; // no error

vec_count đang là index -2 của một mảng size_t nên có thể bị gán một cách dễ dàng, ta có thể biến nó thành rvalue như sau:

#define vec_count(v) (0, ((size_t *)(v))[-2])
 • Trong C, dấu bằng ngăn cách hai vế, tạo thành lvaluervalue, chỉ có rvalue là không thể chuyển sang bên trái, nên không thể gán được giá trị.

Thử nghiệm

Mảng số nguyên int:

vec(int) arr = NULL;
vec_init(arr);

vec_push(arr, 10);
vec_push(arr, 20);

printf("%d\n", arr[0]);
printf("%d\n", vec_pop(arr));
printf("%zu\n", vec_count(arr));

vec_free(arr);
10
20
1

Ta có thể sử dụng cho mọi kiểu:

vec(double) numbers;
vec(void *) pointers;

typedef struct { int n; } myType;
vec(myType) test;

Thử thách

Hãy thử implement một số phương thức sau:

 • capacity(): lấy sức chứa của vector

 • foreach(): iterator cho vector

  vec_foreach(arr, int i) {
   printf("%d\n", i);
  }
 • clone(): clone một vector mới

  newArr = vec_clone(arr)

[spoiler] Bạn có thể xem mã nguồn đầy đủ tại đây, các macro được sử dụng có liên quan đến obj.h - một thư việc hỗ trợ lập trình hướng đối tượng thuần ngôn ngữ C.